ثبت نام آنلاین

تاریخ شروع : 1403/03/31
1403/04/28
روز های برگزاری : پنجشنبه
پنجشنبه
ساعات برگزاری : 8:30 الی 14:30
14:30 الی 20:30

32،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/14
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 15الی20

4،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/25
1403/04/02
1403/05/10
روز های برگزاری : جمعه
شنبه-چهارشنبه
چهارشنبه
ساعات برگزاری : 9:00-1400
17:30-20:30
9:00-14:00

5،850،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/25
1403/04/02
1403/05/10
روز های برگزاری : جمعه
شنبه-جهارشنبه
چهارشنبه
ساعات برگزاری : 9:00-14:00
17:30-20:30
9:00-14:00

5،850،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/24
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30الی19:30

2،780،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/01
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00

2،660،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30-19:30

5،800،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/25
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 9:00-14:00

4،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/03
روز های برگزاری : یکشنبه_سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:00_20:30

4،600،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

2،252،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

تومان

تاریخ شروع : 1403/05/07
روز های برگزاری : یکشنبه_سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:00 الی 20:00

7،550،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/07
روز های برگزاری : یکشنبه_سه شنبه
ساعات برگزاری : 14:00 الی 17:00

7،760،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/30
روز های برگزاری : شنبه_چهارشنبه
ساعات برگزاری : 9:00 الی 12:00

9،910،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/30
روز های برگزاری : شنبه-چهارشنبه
ساعات برگزاری : 17:0 الی 20:00

10،210،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

10،800،000 تومان