حسابداری و علوم مالی

برگزاری دوره حسابداری ویژه بازار کار برای روزهای زوج در ساعات۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ و شروع دوره از۹۶/۰۳/۱۷میباشد. شامل دوره های:

  • حسابداری مالی خدماتی
  • حسابداری مالی بازرگانی
  • چرخه کامل حسابداری(نرم افزار سپیدار)
  • حسابداری مکانیزه(نرم افزار هلو)
[column lg=”4″ md=”4″ sm=”12″ xs=”12″ mdoff=”4″ lgoff=”4″ ]
[/column]
رضا شریفی ۳-خرداد-۱۳۹۶