حسابداری و علوم مالی

ثبت نام دوره حسابداری ویژه بازار کار روز های جمعه از ساعت ۱۴-۹ (ظرفیت ۳ نفر)

رضا شریفی ۱۷-مرداد-۱۳۹۵