حسابداری و علوم مالی

شروع دوره کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزار مطرح ایران روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۱ از تاریخ ۹۵/۰۹/۲۱

رضا شریفی ۲۰-آذر-۱۳۹۵