حسابداری و علوم مالی

ثبت نام کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزار مطرح ایران روزهای جمعه با ظرفیت محدود ساعت  ۹ الی ۱۴

رضا شریفی ۳۰-آذر-۱۳۹۵