آموزش غیر حضوری

آموزش غیر حضوری: از ضروریات جامعه متحول و پویای کنونی، آموزش مادام العمر و مستمر می باشد، هر چه دانش پیشرفت کند از اعتبارات و معلومات گذشته انسان، کاسته می شود و او برای ادامه حیات، ناچار است دانش جدید را بیاموزد.
از قرن ها قبل، در آموزه های دینی ما نیز بر آموزش  مستمر و مادام العمر تیز تاکید شده است.
آموزش غیر حضوری یا آموزش از راه دور روش غیر مستقیم آموزشی نظام مندی است که بر اساس جدایی جغرافیایی معلم و فراگیر استوار است و روابط آموزشی بین معلم و فراگیر بر پایه استفاده از فناوری نوین، تصویر داده ها، و چاپ، که تدریس در آن بین دو حیطه حمایت کامل و عدم حمایت کامل از یاد گیرنده است، شکل می گیرد.
به عبارت دیگر، نوعی روش آموزشی است که یادگیری در آن فردی، مستقل و متکی به فراگیر است. و انتقال مسئولیت یاد گیری از یاد دهنده به یادگیرنده صورت می گیرد.
البته بهترین و با اصالت ترین نوع آموزش شیوه آموزش حضوری است که فراگیران با معلم، ارتباط رودر رو دارند اما به دلیل پیچیدگی های عصر ارتباطات و همچنین برای تکمیل مباحث مطرح شده آموزش حضوری، گسترش آموزش های نیمه حضوری و غیر حضوری، اهمیت خاصی پیدا کرده است.
از مزایای این شیوه آموزش می توان به موارد زیر اشاره کرد :
تعلیم فراگیران بیشتر
کاهش هزینه های سرانه آموزشی
برتری سطح یادگیری
فراهم آوردن امکانات آموزشی در نقاط دور افتاده و محروم
عدم محدودیت مکانی و زمانی آموزش