آموزش غیر حضوری

از ضروریات جامعه متحول و پویای کنونی ، آموزش مادام العمر و مستمر می باشد ، هر چه دانش پیشرفت کند از اعتبارات و معلومات گذشته انسان ، کاسته می شود و او برای ادامه حیات ، ناچار است دانش جدید را بیاموزد .
از قرن ها قبل ،در آموزه های دینی ما نیز بر آموزش  مستمر و مادام العمر تیز تاکید شده است .
آموزش غیر حضوری یا آموزش از راه دور روش غیر مستقیم آموزشی نظام مندی است که  بر اساس جدایی جغرافیایی معلم و فراگیر استوار است و روابط آموزشی بین معلم و فراگیر بر پایه استفاده از فناوری نوین ، تصویر داده ها ، و چاپ ، که تدریس در آن بین دو حیطه حمایت کامل و عدم حمایت کامل از یاد گیرنده است ، شکل می گیرد .
به عبارت دیگر ، نوعی روش آموزشی است که یادگیری در آن فردی ، مستقل و متکی به فراگیر است . و انتقال  مسئولیت یاد گیری از یاد دهنده به یادگیرنده صورت می گیرد .
البته بهترین و با اصالت ترین نوع آموزش شیوه آموزش حضوری است که فراگیران با معلم ، ارتباط رودر رو دارند اما به دلیل پیچیدگی های عصر ارتباطات و همچنین برای تکمیل مباحث مطرح شده آموز ش حضوری ، گسترش آموزش های نیمه حضوری و غیر حضوری ، اهمیت خاصی پیدا کرده است .
از مزایای این شیوه آموزش می توان به موارد زیر اشاره کرد :
تعلیم فراگیران بیشتر
کاهش هزینه های سرانه آموزشی
برتری سطح یادگیری
فراهم آوردن امکانات آموزشی در نقاط دور افتاده و محروم
عدم محدودیت مکانی و زمانی آموزش

‫۲.۱/۵