نمایش دادن همه 10 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،670،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/26
  99/12/02
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  975،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/23
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/12/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/12/18
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 25 ساعت
 • هزینه دوره :
  735،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،400،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/12/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  630،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/12/14
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،450،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/30
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 10 ساعت
 • هزینه دوره :
  467،000 تومان