مالی و حسابداری

تاریخ شروع : 1403/05/19
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 9:00 الی 14:00

3،367،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

3،574،800 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

6،591،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/22
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:300 الی 19:30

13،658،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/18
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

2،653،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/12
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

7،149،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/22
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:300 الی 19:30

4،144،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/22
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 19:30

2،388،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/14
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 16 الی 20

5،113،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

1،349،000 تومان