لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

معماری و دکوراسیون داخلی

تاریخ شروع : 1403/05/03
1403/05/12
روز های برگزاری : چهارشنبه
جمعه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00
14:00 الی 18:00

8،500،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

2،252،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

2،460،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

2،800،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/06/07
روز های برگزاری : چهارشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

2،910،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

4،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/15
1403/05/07
1403/05/08
روز های برگزاری : دوشنبه
یکشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری : 14:30 الی17:30
17:30 الی20:30
09:00 الی14:00

2،048،000 تومان3،200،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/05/31
روز های برگزاری : چهارشنبه
ساعات برگزاری : 10:00 - 13:00

1،970،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/0502
1403/05/08
روز های برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30
09:00 الی14:00

8،530،000 تومان10،500،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

1،838،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/31
روز های برگزاری : چهارشنبه
ساعات برگزاری : 10:00 الی 13:00

7،600،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/07
1403/05/15
روز های برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری : 09:30 - 14:30
16:00 - 21:00

6،300،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/05/31
روز های برگزاری : چهارشنبه
ساعات برگزاری : 17:00 الی 20:00

2،830،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

تومان