لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

بورس و سرمایه گذاری

تاریخ شروع : 1403/05/21
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

8،420،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/23
روز های برگزاری : شنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

6،001،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/22
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

4،501،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/06/05
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

2،769،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

4،194،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/27
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 17:30الی20:30

4،194،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/27
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 17:30الی20:30

14،273،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

14،273،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

6،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/15
روز های برگزاری : سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

6،393،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

6،393،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/22
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

13،298،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

4،500،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/22
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

10،894،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

2،769،000 تومان