نمایش دادن همه 6 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/08/12
  99/07/29
  99/09/30
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  سه شنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/09/05
  99/07/27
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 87 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،240،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/09/20
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
 • طول دوره : 18 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،125،000 تومان

بورس و سرمایه گذاری

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/16
  99/10/22
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  790،000 تومان