فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

تاریخ شروع : 1403/03/29
روز های برگزاری : شنبه
ساعات برگزاری : 17:30الی 20:30

6،710،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/04
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

4،640،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/29
روز های برگزاری : سه شنبه
ساعات برگزاری : 10 الی 14

3،530،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/13
1403/03/26
روز های برگزاری : یکشنبه
شنبه
ساعات برگزاری : 10:00 الی 14:00
17:00 الی 21:00

3،116،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

6،750،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

6،960،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/13
1403/03/26
روز های برگزاری : یکشنبه
شنبه
ساعات برگزاری : 10:00 الی 14:00
17:00 الی 21:00

6،980،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/26
روز های برگزاری : شنبه _چهارشنبه
ساعات برگزاری : 17 الی 20

3،970،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

7،130،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

4،988،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

3،280،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

3،120،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

تومان