نمایش 1–12 از 21 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/08/03
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 20:00
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،660،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/03
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 33 ساعت
 • هزینه دوره :
  680،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،390،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/30
  99/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/22
  99/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه- سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،060،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/28
  99/07/27
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،620،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/30
  99/07/27
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،010،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،540،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/07
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،680،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/25
  99/07/27
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  680،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،310،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،090،000 تومان