نمایش 1–12 از 21 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 20:00
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،660،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/05
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 33 ساعت
 • هزینه دوره :
  680،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/02
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،390،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/02
  99/06/30
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/06
  99/07/02
  99/07/03
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه- سه شنبه
  شنبه - چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،060،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/06/24
  99/07/05
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،620،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/02
  99/07/06
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،010،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،540،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/02
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،680،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/03
  99/07/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  680،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،310،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،090،000 تومان