نمایش 1–12 از 24 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۱۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 33 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۹۳،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی20:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۱۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۵۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۷۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/23
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی20:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۷۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/05
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 الی17:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۸۸۴،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/28
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 الی17:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 17:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17-20
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان