نمایش 1–12 از 28 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 33 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/12
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی20:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۷۰،۰۰۰ تومان

فناوری مد و پوشاک

آموزش طراحی لباس ۲

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/28
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17 الی 20
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/19
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14 الی 17
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۴،۵۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17 الی 20
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/03
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان