نمایش 1–12 از 21 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/08
  1400/02/03
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،192،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/12/09
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 33 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/23
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/05
  1400/02/06
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  (آنلاین)دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-13:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،690،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/22
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/19
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/28
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،048،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/30
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  5،640،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/30
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،572،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،700،000 تومان