نمایش 1–12 از 20 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00الی13:00
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،192،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/17
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی 13:00
 • طول دوره : 33 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی 13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،690،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17الی20
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،272،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/06
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی17
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،212،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی17
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،048،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  5،640،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی17
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  680،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،700،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی17
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،650،000 تومان