نمایش 1–12 از 22 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/09
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۱۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/31
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی13:00
 • طول دوره : 33 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۷۸،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۱۱،۸۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۵۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/31
  1401/03/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-دوشنبه
  دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
  17:00الی20:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی13:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/06
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۸۸۴،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی13:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/10
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۷۳،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/17
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۶۰،۰۰۰ تومان