نمایش 1–12 از 22 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۱۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13-17
 • طول دوره : 33 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۹۳،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۱۱،۸۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۵۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/17
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17-20
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۷۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی13:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/19
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17-20
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۸۸۴،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/20
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13-17
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17-20
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17-20
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان