نمایش 13–21 از 21 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/09/22
  99/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/09/23
  99/10/01
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،520،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/09/23
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،660،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/09/12
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 51 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،770،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/09/25
  99/09/23
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،490،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/09/25
  99/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،010،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  590،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 192 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،500،000 تومان