نمایش 13–21 از 21 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/09
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00-17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/26
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،560،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،824،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/29
  1400/03/31
  1400/04/05
  1400/04/05
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  دوشنبه
  شنبه-دوشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-13:00
  09:00-13:00
  13:00-17:00
  17:00-20:00
 • طول دوره : 177 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/06
  1400/03/09
  1400/03/09
  1400/03/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنج شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
  شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-17:00
  13:00-17:00
  13:00-17:00
  09:00-13:00
 • طول دوره : 192 ساعت
 • هزینه دوره :
  5،650،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/04
 • روزهای برگزاری دوره : پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-18:00
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/09
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 51 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/08
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 13:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/09
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-17:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان