نمایش 1–12 از 17 نتیجه

دپارتمان غواصی

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00-14:00
 • طول دوره : 86 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان

دپارتمان غواصی

آموزش بازرسی جوش

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00-14:00
 • طول دوره : 51 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8-14
 • طول دوره : 43 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00-14:00
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00-14:00
 • طول دوره : 74 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه تا چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 322 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00-14:00
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00-14:00
 • طول دوره : 61 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00-14:00
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00-14:00
 • طول دوره : 26 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00-14:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00-14:00
 • طول دوره : 130 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان