لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

دپارتمان غواصی

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

10،800،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

6،250،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 8-14

9،500،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

6،250،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

5،600،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : شنبه تا چهارشنبه
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

77،000،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

7،500،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

6،250،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

5،600،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

7،800،000 تومان

تاریخ شروع : 0
روز های برگزاری : 0
ساعات برگزاری : 0

49،000،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

5،000،000 تومان

تاریخ شروع : 0
روز های برگزاری : 0
ساعات برگزاری : 0

8،000،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : شنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

42،000،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

9،900،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 08:00-14:00

10،200،000 تومان