نمایش 1–12 از 16 نتیجه

برق و الکترونیک

آموزش FPGA (دوره FPGA)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،680،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی17:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30 الی 14:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،440،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 الی14:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 17:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی17:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،560،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان