نمایش 1–12 از 16 نتیجه

برق و الکترونیک

آموزش FPGA (دوره FPGA)

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/17
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،400،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/12/01
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،000،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 80 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،000،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/16
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،800،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/10
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 17:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/12/06
 • روزهای برگزاری دوره : چهازشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،100،000 تومان