نمایش 1–12 از 20 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/23
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۰۳۰،۰۰۰ تومان

برق و الکترونیک

آموزش FPGA (دوره FPGA)

 • تاریخ شروع دوره : 1403/03/03
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۸۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/03/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 17:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۲۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/06
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 17:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/24
 • روزهای برگزاری دوره : دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۴۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۳۱۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۵۳۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/20
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۸۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/14
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 17:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۳۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/19
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:00
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/27
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۶۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۱۵۰،۰۰۰ تومان