نمایش 1–12 از 17 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/02
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/07
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/01
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۳۷۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/25
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 17:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/09
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۵۹،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۹۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۸۴،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/11
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30-14:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۸۵۷،۰۰۰ تومان