نمایش 1–12 از 16 نتیجه

برق و الکترونیک

آموزش FPGA (دوره FPGA)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/28
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،680،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/26
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 80 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/19
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،440،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/18
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 17:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/01
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان