لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

برق و الکترونیک

تاریخ شروع : 1403/05/16
روز های برگزاری : سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

5،030،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/25
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30 الی20:30

6،880،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/07/16
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

4،260،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/22
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

3،950،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/11
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

3،640،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/21
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

5،310،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

5،530،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/04
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 08:30 الی 14:30

6،860،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/19
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 10:00 الی 17:00

3،930،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/24
روز های برگزاری : چهارشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

3،590،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/11
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 08:30 الی 14:30

4،650،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/13
روز های برگزاری : شنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

5،150،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/05
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 20:30

5،110،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

4،060،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/18
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 20:30

6،360،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/11
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

11،850،000 تومان