لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

فناوری اطلاعات

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

13،400،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/29
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00

2،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/23
روز های برگزاری : یکشنبه_سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:00 الی 20:30

5،700،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

2،500،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

4،500،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

5،800،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/06/15
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 08:30 الی 13:30

13،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/04
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00

5،100،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/06/07
روز های برگزاری : شنبه-چهارشنبه
ساعات برگزاری : 18:30 الی21:00

4،800،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/18
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30الی19:30

5،700،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

7،400،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/26
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 19:30

7،900،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

7،900،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

5،200،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

5،400،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

5،900،000 تومان