لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

مدیریت و کسب و کار

تاریخ شروع : 1403/04/28
1403/05/08
روز های برگزاری : پنجشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری : 9 الی 14
17 الی 21

17،000،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/04/28
1403/05/08
روز های برگزاری : پنجشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری : 9 الی 14
17 الی 21

9،000،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/05/29
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 17:00

1،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/28
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:00 الی 20:00

1،500،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

3،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/20
روز های برگزاری : شنبه
ساعات برگزاری : 17 الی 21

5،200،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/29
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 17:00

1،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/03
1403/05/05
1403/05/04
روز های برگزاری : چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 17:00
09:00 الی 17:00
09:00 الی 17:00

4،200،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/09
1403/05/25
روز های برگزاری : سه شنبه
جمعه
ساعات برگزاری : 17:00 الی 21:00
09:00 الی 14:00

14،700،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/05/29
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:00 الی21:00

15،700،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

3،400،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/05
1403/05/29
روز های برگزاری : جمعه
دوشنبه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00
17:00 الی 21:00

14،700،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/04/29
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 19:30

14،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/29
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 15:00

2،400،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/04
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 19:30

49،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/25
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 20:30

39،000،000 تومان