نمایش 1–12 از 16 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/01
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۵۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۳۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

آموزش مدیریت ارتباط با مشتری(دوره CRM)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/28
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه (ورکشاپ یک روزه)
 • ساعات برگزاری دوره : 9 الی 17
 • طول دوره : 8 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/11
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 الی19:00
 • طول دوره : 16 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۷۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

دوره اصول و فنون مذاکرات تجاری

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/05 تا1401/12/07
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه تا یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی17:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/05
  1401/11/19
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
  17:00 الی21:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/08
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی21:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/16
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 21:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۷۰۰،۰۰۰ تومان