نمایش دادن همه 10 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/21
  1400/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 20:00
  9:00 - 15:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/19
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 19:00
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  19،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/26
  1400/01/20
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/22
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،620،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان

مدیریت و کسب و کار

دوره DBA (آموزش DBA)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/03
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 16:00
 • طول دوره : 350 ساعت
 • هزینه دوره :
  25،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/31
  1400/01/21
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  16:30 - 20:30
 • طول دوره : 82 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/16
  1400/01/19
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره : 52 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  5،250،000 تومان