مشاهده همه 12 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30-14:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۵۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:30-14:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۳۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/06/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/20و1401/07/21و1401/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-18:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10-16
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13-19
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
  1401/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
  10-14
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۴۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۲۵۰،۰۰۰ تومان