مشاهده همه 10 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/25
  1400/04/25
  1400/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 15:00
  8:30 الی 14:30
  14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/28
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00الی16:00
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  19،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/14
  1400/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30الی20:30
  09:00الی13:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/06
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 الی 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،620،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،260،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/16
  1400/05/01
  1400/04/31
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 الی 20:30
  14:30الی18:30
  09:00الی13:00
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/18
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 16:00
 • طول دوره : 320 ساعت
 • هزینه دوره :
  18،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/25
  1400/04/06
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
  16:30الی20:30
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  5،250،000 تومان