مشاهده همه 12 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/03
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/03
  1401/04/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی17:30
  17:00الی21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/03
  1401/04/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-18:30
  9:00-18:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۲۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/21
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17-21
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/05/28
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10-16
 • طول دوره : 320 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/09
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00الی20:00
 • طول دوره : 360 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/29
  1401/04/03
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
  10:00الی14:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۴۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۲۵۰،۰۰۰ تومان