مشاهده همه 10 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/31
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/31
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی19
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  19،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/29
  1400/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی14
  9الی14
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،620،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،260،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/22
  1400/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی14
  14:30الی18:30
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 16:00
 • طول دوره : 320 ساعت
 • هزینه دوره :
  18،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/29
  1400/06/27
  1400/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30الی20:30
  16:30الی20:30
  9الی14
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  5،250،000 تومان