نمایش دادن همه 10 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/08/14
  99/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 20:00
  9:00 - 15:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،980،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/01
  99/07/21
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  16:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،350،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/30
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان

مدیریت و کسب و کار

دوره DBA (آموزش DBA)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 350 ساعت
 • هزینه دوره :
  24،000،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/11
  99/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
  17:00 - 21:00
 • طول دوره : 82 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/13
  99/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره : 52 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،190،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
  99/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 19:00
  13:00 - 19:00
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  16،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،370،000 تومان