نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/02/17
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 15:00
 • طول دوره : 105 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،980،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/02/08
  99/02/12
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
  14:30 - 18:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/02/15
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،350،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

مدیریت و کسب و کار

دوره DBA (آموزش DBA)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 350 ساعت
 • هزینه دوره :
  24،000،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/01/29
  99/02/11
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره : 82 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/02/14
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 52 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،190،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/02/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 19:00
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  16،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/02/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،150،000 تومان