لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

دوره های آنلاین

تاریخ شروع : 1403/05/25
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 20:30

32،000،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 140304/23
روز های برگزاری : شنبه-چهارشنبه
ساعات برگزاری : 13الی16

5،100،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/03
1403/05/12
روز های برگزاری : چهارشنبه
[جمعه
ساعات برگزاری : 09:00 الی14:00
14:00 :الی18:00

8،500،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/05/04
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00

2،780،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/29
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00

2،970،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30-19:30

5،800،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/12
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 9:00-14:00

4،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/16
روز های برگزاری : یکشنبه_سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:00_20:30

4،600،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

تومان

تاریخ شروع : 1403/04/24
1403/05/01
1403/04/23
روز های برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
شنبه - چهارشنبه
شنبه - دوشنبه
ساعات برگزاری : 18:00 الی 21:00
17:30 الی 21:00
09:00 الی 13:00

2،200،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/05/02
1403/04/17
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 18:30الی21
9الی13

2،000،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/04/24
1403/05/03
1403/05/01
روز های برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
شنبه - چهارشنبه
شنبه - دوشنبه
ساعات برگزاری : 18:00 الی 21:00
17:30 الی 21:00
09:00 الی 13:00

3،700،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/04/29
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 9الی14

2،200،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

4،400،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/15
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 18:00الی21:00

3،750،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/22
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 9الی14

10،900،000 تومان