لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

5،530،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/21
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

3،640،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/21
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

11،850،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/29
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 08:30 الی 14:30

5،930،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/04
روز های برگزاری : پنجشنیه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 20:30

3،920،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/22
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

3،950،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/26
روز های برگزاری : سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

5،030،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/28
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30 ال 20:30

6،880،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/14
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 17:30

4،260،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/27
روز های برگزاری : چهارشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 21:00

3،590،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

4،540،000 تومان