آموزش آنلاین حسابداری و مالی

تاریخ شروع : 1403/05/19
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00

3،367،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/22
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 20:30

13،658،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/27
روز های برگزاری : چهارشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی20:30

2،653،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/17
روز های برگزاری : یکشنبه_ سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

7،149،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/22
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 19:30

4،144،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/22
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 19:30

2،388،000 تومان