اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

تاریخ شروع : 1403/03/25
1403/04/02
1403/05/10
روز های برگزاری : جمعه
شنبه-جهارشنبه
چهارشنبه
ساعات برگزاری : 9:00-14:00
17:30-20:30
9:00-14:00

5،850،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/29
1403/04/10
1403/04/12
روز های برگزاری : سه شنبه
یکشنبه
سه شنبه
ساعات برگزاری : 9:30-13:30
16:00-20:00
17:30-20:30

3،860،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

2،830،000 تومان

تاریخ شروع : 0
روز های برگزاری : 0
ساعات برگزاری : 0

تاریخ شروع : 1403/03/27
1403/03/25
روز های برگزاری : یکشنبه_سه شنبه
جمعه
ساعات برگزاری : 17:30الی 20:30
09:00 الی 14:00

4،990،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

1،950،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

16،480،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/06
1403/05/01
روز های برگزاری : چهارشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری : 9:00-13:00
17:00-20:00

2،460،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

8،580،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

7،670،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/27
روز های برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:30الی 20:30

8،530،000 تومان