آموزش آنلاین فنی و مهندسی

تاریخ شروع : 1403/03/24
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30الی19:30

2،780،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/01
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00

2،660،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/04
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:00الی21:00

3،750،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

2،520،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/31
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 15الی19

3،900،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

4،250،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

3،500،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/24
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 19:30

4،500،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

5،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/24
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 16الی21

11،500،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/18
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 9:00 الی14:00

4،900،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/27
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 18الی21

4،900،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/26
روز های برگزاری : شنبه-چهارشنبه
ساعات برگزاری : 18الی21

4،900،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/26
1403/04/01
روز های برگزاری : شنبه-چهارشنبه
جمعه
ساعات برگزاری : 9الی13
14:30الی19:30

3،199،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/01
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30الی19:30

5،770،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/24
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 14:30الی19:30

11،500،000 تومان