لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

آموزش آنلاین ICDL

تاریخ شروع : 1403/03/27
1403/03/29
1403/04/17
1403/04/18
1403/04/23
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
شنبه-دوشنبه
شنبه-چهارشنبه
ساعات برگزاری : 16:00-18:30
9:00-13:00
18:00-21:00
9:00-13:00
17:30-21:00

2،200،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/02
1403/04/17
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 18:30الی21
9الی13

2،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/27
1403/03/29
1403/04/17
1403/04/18
1403/04/23
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
شنبه-دوشنبه
شنبه-چهارشنبه
ساعات برگزاری : 16:00-18:30
9:00-13:00
18:00-21:00
9:00-13
17:30-21:00

3،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/01
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30-18:30

2،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/02
1403/04/17
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 18:30الی21
9الی13

1،250،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/24
1403/04/24
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 18:30الی16:00
9:00الی13:00

1،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/21
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 13الی17

600،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/24
1403/04/24
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 16:00الی18:30
9الی13

2،200،000 تومان