مشاهده همه 7 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/20
  1401/09/20
  1401/10/14
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  یکشنبه_سه شنبه
  شنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی13:00
  16:00 الی18:30
  17:30 الی20:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی13:00
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹۲۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/20
  1401/09/20
  1401/10/14
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  یکشنبه_سه شنبه
  شنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی13:00
  16:00 الی18:30
  17:30 الی20:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۱۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/25
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی13:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹۹۰،۰۰۰ تومان