مشاهده همه 7 نتیجه

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 1 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/02
  1401/04/01
  1401/04/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  زوج
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30-13:00
  09:00-13:00
  16:00-18:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸۲۵،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 2 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/29
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 9-13
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷۶۵،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL Pack 2019 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/02
  1401/04/01
  1401/04/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  زوج
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30-13:00
  09:00-13:00
  16:00-18:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/31
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴۸۸،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/29
  1401/04/09
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-13
  16:30-20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/25
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 9-13
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/02
  1401/03/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30-20:30
  17:30-20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸۲۵،۰۰۰ تومان