نمایش دادن همه 7 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/03
  99/07/22
  99/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
  17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  400،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/11
  99/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  380،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/22
  99/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:30 - 13:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  768،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  240،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  228،800 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  286،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  424،000 تومان