نمایش دادن همه 7 نتیجه

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 1 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/09/19
  99/08/23
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  400،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 2 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/09/10
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  380،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL Pack 2019 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/09/19
  99/08/23
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  768،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/09/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  240،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/09/06
  99/09/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  228،800 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/19
  99/08/29
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  286،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/19
  99/08/29
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  424،000 تومان