نمایش 1–12 از 23 نتیجه

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/10
  1401/10/15
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی20:00
  09:00 الی14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۸۰،۰۰۰ تومان۳،۱۰۸،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۰۸،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/25
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۴۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Installing and Configuring Windows 10

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۹۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Java SE 8 Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی 17:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

MCSA Pack 2016 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/02
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۹۹۶،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Network+ آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00الی14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

SQL Server 2017 Database Development آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/22
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
 • طول دوره : 34 ساعت
 • هزینه دوره :

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/27
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۹۷۶،۰۰۰ تومان