نمایش 1–12 از 18 نتیجه

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،560،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،950،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00الی13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،144،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،000،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Java SE 8 Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

MCSA Pack 2016 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،416،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Network+ آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی 14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  360،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

SQL Server 2017 Database Development آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،664،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/27
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،248،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design II (Responsive design with bootstrap , Less & Sass) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/09
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی17
 • طول دوره : 34 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/29
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16الی20
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،872،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/27
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 150 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،744،000 تومان