لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

تاریخ شروع : 1403/04/30
1403/05/18
روز های برگزاری : شنبه-چهارشنبه
پنجشنبه
ساعات برگزاری : 13الی16
9الی14

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30-19:30

5،800،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/12
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 9:00-14:00

4،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/16
روز های برگزاری : یکشنبه_سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:00_20:30

4،600،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/29
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 9الی14

2،200،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

4،400،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/22
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 9الی14

10،900،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/11
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00

900،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/04
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 9 الی 14

4،400،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/10
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 13الی17

3،400،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/06/18
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:30الی20:30

3،200،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/18
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 9الی14

5،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/10
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 13الی17

10،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/26
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 19:30

2،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/26
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30الی19:30

6،300،000 تومان

تاریخ شروع : 140305/26
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 19:30

2،500،000 تومان