نمایش دادن همه 8 نتیجه

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

آزاد کار دیجیتال مارکتینگ (FreeLancer)

 • تاریخ شروع دوره : 99/06/28
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 15:00
 • طول دوره : 105 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،980،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/27
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/06/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 52 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،190،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/06/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 82 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،800،000 تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

مدیریت عالی کسب و کار (MBA)

 • تاریخ شروع دوره : 99/06/23
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 19:00
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  16،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 220 ساعت
 • هزینه دوره :
  8،800،000 تومان