مشاهده همه 8 نتیجه

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی دستی طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 64 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 80 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،000،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،800،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 404 ساعت
 • هزینه دوره :
  14،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 112 ساعت
 • هزینه دوره :
  10،300،000 تومان

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

تکنیکهای آموزش ساخت طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/15
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00-20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/14
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،900،000 تومان