نمایش دادن همه 8 نتیجه

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی دستی طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/30
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 64 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/09
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 12:00 - 16:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،400،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/01
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 80 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،800،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/09
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 12:00 - 16:00
 • طول دوره : 404 ساعت
 • هزینه دوره :
  12،650،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/01
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 112 ساعت
 • هزینه دوره :
  5،180،000 تومان

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

تکنیکهای آموزش ساخت طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/05
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 18:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/09
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،680،000 تومان