نمایش دادن همه 5 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/16
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 15:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/12
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی 20:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/02
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14 الی 17
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۲۲۶،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 90 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان