در حال نمایش 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/30
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه و سشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 13:00
 • طول دوره : 16 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 15:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/26
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه و چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 35 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/10
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه و چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 15:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/11
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی 19:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹،۷۲۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/26
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه و چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۲،۳۹۷،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/05
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه و چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00 الی 13:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه و جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00 الی 13:00
 • طول دوره : 90 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۲۵۰،۰۰۰ تومان