دوره عکاسی پیشرفته

دوره عکاسی پیشرفته: خارج از بحث نور پردازی و شناخت آن، ذهن عکاس درگیر شناخت شاخه های مختلف عکاسی و چگونگی پیدایش سبک های مختلف عکاسی می شود. عکاس ها، حضور فعالی در دوره های مختلف زمانی داشته اند. در ادامه به بررسی چندین سبک عکاسی، پرداخته می شود.

عکاسی خیابانی (street photography)

عکاسی خیابانی، صحنه ای از زندگی و روزمرگی را سوژه اصلی خود قرار می دهد. مراکزی مانند پارک، خیابان، بازار و تمام مناطقی که مردم در آن تجمع دارند را می توانیم به وسیله ی این ژانر عکاسی، بهره مند شویم.

عکاسی مستند

عکاسی مستند، نگاه بی طرفانه یک عکاس می باشد. در واقع واقعیت گرایی و واقعیت نمایی و درستی و صحت عکس، حرف اصلی را زده و عکاس با به تصویر کشیدن یک سند و مدرک، اعلام حضور یک وضعیت خاص را انجام می دهد. هیچ قضاوتی پشت این عکس نیست، جز حضوری صادقانه.

دوره ی عکاسی پیشرفته
دوره ی عکاسی پیشرفته

عکاسی اجتماعی

در این شاخه از عکاسی، همیشه عکسی شفاف و قابل مشاهده می باشد که یک رخدادی را به نمایش بگذارد. در این راستا، فرهنگ و پوشش و سبک زندگی مردم در آن منطقه، بسیار حائز اهمیت می باشد.

عکاسی مد و استایل (دوره عکاسی پیشرفته)

عکاسی مد و استایل، یکی از شاخه های مهم عکاسی می باشد. در این شاخه از عکاسی، بیشتر سعی بر نمایش گذاشتن تصویری می شود که برای هنر جنبه ی تزئینی و یا performance خواهد داشت. در راستای این عکاسی، معمولا نقش اصلی را حرکت، پوشش روز و ژست های زیبایی در این عکاسی مهم می شود.

دوره کارگاه نقد و تحلیل عکس (دوره ی عکاسی پیشرفته)

در این دوره از عکاسی از سبک های مهم هنری صحبت می شود. سبک ها متولد مکتب های مهم هنری بودند که در آن هنرمندان کوشا بودندتا حس درونی خود را در حوزه فکر خود اجرا و به نمایش بگذارند. در مکتب های هنری نگاه یک هنرمند به آن دوره از زمانی که فعالیت هنری آن مطرح شده معطوف می باشد. چرا که بیانی حقیقی از زمانه خود دارد که از مکتب رمانتیسم تا پست مدرن ادامه می یابد.