فنی و مهندسی

شروع ثبت نام دوره آموزشی Etabs & Safe  مقدماتی به مدت ۹۰ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت  ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۲۹-شهریور-۱۳۹۵