فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی دوره جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی به مدت ۶۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۲۹-شهریور-۱۳۹۵