فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ETABS & SAFE مقدماتی به مدت ۹۰ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت  ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

رضا شریفی ۳-آبان-۱۳۹۵