فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی  ETABS & SAFE  مقدماتی به مدت ۹۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

و یا روزهای پنجشنبه ساعت  ۹ الی ۱۵.

رضا شریفی ۱۵-آبان-۱۳۹۵