فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره ETABS & SAFE  مقدماتی به مدت ۹۰ ساعت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰

رضا شریفی ۲-بهمن-۱۳۹۵