فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۱۳-شهریور-۱۳۹۵