فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت نویسی به مدت ۶۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۲۴-شهریور-۱۳۹۵