فنی و مهندسی

شروع ثبت نام دوره آموزشی جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی به مدت ۶۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۷-شهریور-۱۳۹۵