بنر اصلی آموزش حسابداری

چه کسانی از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند؟

تصمیم گیرندگان برای اتخاذ تصمیم به اطلاعات صحیح نیازمندند. در واقع، هدف از نگهداری سوابق حسابداری، استفاده از آنها در هنگام تصمیم گیری است. از گروه های استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به شرح زیر می توان یاد نمود.

جایگاه افراد در حسابداری

بسیاری از مردم نظیر شما برای کنترل حساب بانکی، برای ارزیابی سفارشات، برای سرمایه گذاری، برای محاسبه صحت خالص حقوق دریافتی و برای تصمیم گیری در ارتباط با اجاره یا خرید یک خانه و… به اطلاعات حسابداری نیاز دارند.

جایگاه واحدهای تجاری در حسابداری

مدیران واحدهای تجاری برای مشخص کردن اهداف سازمان خود، برای ارزیابی پیشرفت های حاصل در جهت نیل به اهداف و بکارگیری اصلاحات ضروری و… نیازمند اطلاعات حسابداری می باشند.

جایگاه سرمایه گذاران و بستانکاران در حسابداری

وجه نقد لازم برای شروع فعالیت را سرمایه گذاران فراهم می کنند. سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در واحدهای تجاری را دارند متمایلند بازده سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. این پیش بینی از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی صورت می گیرد.

جایگاه مؤسسات و نهادهای دولتی در حسابداری

اغلب سازمانها از مقررات دولتی پیروی می کنند، برای مثال کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا سورای بورس اوراق بهادار تهران که نهادهای دولتی برای تدوین مقررات حاکم بر بازار سرمایه در کشورهای آمریکا و ایران هستند، واحدهای تجاری را ملزم به افشای اطلاعات مالی خاصی می کنند.

جایگاه مقامات مالیاتی در حسابداری

دولت مسئول وضع مالیات بر افراد و واحدهای تحاری می باشد. میزان مالیات براساس اطلاعات حسابداری تعیین می شود. واحدهای تجاری مالیات بردرآمد خود را با توجه به مدارک حسابداری که نشان دهنده میزان درآمد است، تعیین می کنند.

جایگاه سازمان های غیرانتفاعی در حسابداری

سازمان های غیر انتفاعی نظیر برخی از بیمارستان ها، مدارس، مؤسسات دولتی، و دانشگاه ها که فعالیت های آنها اهدافی غیر از سود را مدنظر دارند همانند مؤسسات تجاری از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند.

مقالات مرتبط با دوره حسابداری

 

تماس با مجتمع فنی تهران - بنر اصلی