لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)

دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)
طول دوره: 18 ساعت
تاریخ شروع: 0
روزهای برگزاری: 0
ساعات برگزاری: 0
مشاوره شرکت در دوره

15،000،000 تومان

عناوین

دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره): آموزش غواصی در هر سطح دارای ویژگی‌ ها و چالش‌ های منحصر به‌ فردی است که آن را از سایر سطوح متمایز می‌ کند. برای ورود به این رشته، افراد باید ابتدا اصول و مبانی اولیه را بیاموزند. سطح مقدماتی پایه‌ گذاری مهارت‌ های اساسی است. سپس، با گذر به سطح متوسط، دانشجویان با تکنیک‌ ها و شرایط پیچیده‌ تر آشنا می‌ شوند. در نهایت، در سطح پیشرفته غواصی، مهارت‌ های تخصصی و چالش‌ های بزرگتری مطرح می‌ شوند. هر سطح از آموزش به طور پیوسته و هماهنگ با یکدیگر طراحی شده‌ اند تا دانشجویان بتوانند به تدریج و با اطمینان به سطوح بالاتر پیشرفت کنند.

دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)
دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)

پیش نیاز آموزش غواصی دو ستاره

سرفصل های دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)

غواصی اول (استخر)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. چک کردن تجهیزات خود و بادی
 • مهارتهای عملی (مرور مهارتهای یک ستاره) :
 1. نحوه ورود به آب
 2. استور کلینگ با کلیه تجهیزات غواصی ۵۰ متر
 3. باز کردن کمربند وزنه در شرایط اضطراری روی سطح آب
 4. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن برداشت فشار از گوش ها و ماسک )
 5. تکنیک برقراری ارتباط با بادی ( سیگنالهای دستی نزدیک هم غواصی کردن و نظارت بر بادی غواصی )
 6. کنترل شناوری و تریم بودن در زیر آب
 7. بازیابی رگلاتور
 8. برداشتن و گذاشتن ماسک
 9. چک کردن گیج فشار، عمق و زمان غواصی
 10. در آوردن و پوشیدن تجهیزات غواصی در زیر آب
 11. باز کردن و بستن کمربند وزنه در زیر آب
 12. اشتراک هوا در هنگام صعود اضطراری با اختاپوس هم به عنوان گیرنده هوا و هم دهنده هوا )
 13. تکنیک های کمک به بادی ( کمک به غواص خسته، رفع گرفتگی عضلات پا )
 14. چک کردن نکات مهم برای صعود
 15. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. تمرین کره ها و تکنیک های برش
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی دوم (استخر)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. نجات غواص بیهوش از عمق ) کارگاه) و انجام CPR
 4. نجات غواص بیهوش در روی سطح آب (کارگاه)
 5. نجات غواص وحشت زده در عمق کارگاه
 6. نجات غواص وحشت زده در روی سطح آب ( کارگاه)
 7. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. نجات غواص بیهوش از عمق و حمل تا روی سطح آب تا روی قایق و یا ساحل تا رسیدن اورژانس
 3. نجات غواص بیهوش در روی سطح آب و حمل تا روی قایق و یا ساحل تا رسیدن اورژانس
 4. نجات غواص وحشت زده در عمق
 5. نجات غواص وحشت زده در روی سطح آب
 6. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 5. ثبت غوص در لاگ بوک
دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)
دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)

غواصی اول (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. مرور نجات غواص بیهوش از عمق کارگاه) و انجام CPR
 4. مرور نجات غواص بیهوش در روی سطح آب (کارگاه)
 5. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. نجات غواص بیهوش از عمق و حمل تا روی سطح آب تا روی قایق
 4. نجات غواص بیهوش در روی سطح آب و حمل تا روی قایق
 5. چک کردن نکات مهم برای صعود
 6. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی دوم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. نجات غواص وحشت زده در عمق (کارگاه)
 4. نجات غواص وحشت زده در روی سطح آب ( کارگاه)
 5. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. نجات غواص وحشت زده در عمق
 4. نجات غواص وحشت زده در روی سطح آب
 5. تمرین مجدد نجات غواص بیهوش از عمق و حمل تا روی سطح آب تا ساحل تا رسیدن اورژانس
 6. تمرین مجدد نجات غواص بیهوش در روی سطح آب و حمل تا ساحل تا رسیدن اورژانس
 7. چک کردن نکات مهم برای صعود
 8. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی سوم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. مرور کلیه مهارتهای نجات (کارگاه)
 4. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. تمرین مجدد نجات غواص بیهوش از عمق و حمل تا روی سطح آب تا روی قایق و یا ساحل تا رسیدن اورژانس
 4. تمرین مجدد نجات غواص بیهوش در روی سطح آب و حمل تا روی قایق و یا ساحل تا رسیدن اورژانس
 5. تمرین مجدد نجات غواص وحشت زده در عمق
 6. تمرین مجدد نجات غواص وحشت زده در روی سطح آب
 7. چک کردن نکات مهم برای صعود
 8. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی چهارم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. سیگنال های جهت یابی و برقراری ارتباط
 4. ارزیابی فاصله
 5. ارزیابی سرعت
 6. تمرین کردن قطب نما در خشکی( رفت و برگشت مستقیم )
 7. چک کردن تجهیزات خود و یادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. سیگنال های جهت یابی و برقراری ارتباط
 4. جهت یابی طبیعی
 5. ارزیابی فاصله
 6. ارزیابی سرعت
 7. جهت یابی با قطب نما ( رفت و برگشت مستقیم )
 8. چک کردن نکات مهم برای صعود
 9. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 4. دیبریفینگ
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی پنجم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. تمرین جهت یابی از روی سطح آب (خشکی)
 4. تمرین کردن قطب نما در خشکی ( مسیر مربع )
 5. چک کردن تجهیزات خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. جهت یابی از روی سطح آب
 3. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 4. قطب نما ( تمرین مجدد مسیر رفت و برگشت
 5. قطب نما ( مسیر (مربع)
 6. چک کردن نکات مهم برای صعود
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی ششم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. تمرین کردن قطب نما در خشکی ( مسیر مثلث )
 4. چک کردن تجهیزات خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. قطب نما ( تمرین مجدد مسیر رفت و برگشت
 4. قطب نما ( تمرین مجدد مسیر (مربع)
 5. قطب نما ( مسير مثلث)
 6. چک کردن نکات مهم برای صعود
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 4. دیبریفینگ
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی هفتم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. تمرین کردن قطب نما در خشکی ( تمام مسیرها )
 4. چک کردن تجهیزات خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. قطب نما ( تمرین مجدد مسیر رفت و برگشت
 4. قطب نما ( تمرین مجدد مسیر (مربع)
 5. قطب نما (تمرین مجدد مسیر مثلث
 6. چک کردن نکات مهم برای صعود
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 4. دیبریفینگ
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی هشتم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. تمرین کردن قطب نما در خشکی ( تمام مسیرها )
 4. چک کردن تجهیزات خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. تمرین نحوه استفاده از DSMB
 4. تمرین کره های دریایی در زیر آب
 5. تمرین برش در زیر آب
 6. چک کردن نکات مهم برای صعود
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. تمرین کره ها و تکنیک های برش
 4. دیبریفینگ
 5. ثبت قوص در لاک بوک

غواصی نهم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ
 2. سرهم بندی لوازم
 3. تمرین کردن قطب نما در خشکی ( تمام مسیرها )
 4. چک کردن تجهیزات خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. چک کردن نکات مهم برای پایین رفتن
 3. مرور مهارتهای طول دوره و مهارتهایی که نیاز به تمرین بیشتر دارند
 4. تمرین گره های دریایی در زیر آب
 5. تمرین برش در زیر آب
 6. چک کردن نکات مهم برای صعود
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 4. دیبریفینگ
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی دهم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ : غواصی عمیق
 2. سرهم بندی لوازم
 3. چک کردن تجهیزات غواصی خود و یادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. نکات مهم برای پایین رفتن
 3. غواصی عمیق تا ۳۰ متر
 4. تکنیک های استفاده از کامپیوتر غواصی
 5. ایستگاه ایمنی
 6. استفاده از DSMB
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. تمرین گره ها و تکنیک های پرش
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی یازدهم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ : غواصی عمیق
 2. سرهم بندی لوازم
 3. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. نکات مهم برای پایین رفتن
 3. غواصی عمیق تا ۳۰ متر
 4. تکنیک های استفاده از کامپیوتر غواصی
 5. ایستگاه ایمنی
 6. استفاده از DSMB
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 5. ثبت غوص در لاگ بوک

غواصی دوازدهم (دریا)

 • تمرینات پیش از غواصی:
 1. بریفینگ : غواصی عمیق
 2. سرهم بندی لوازم
 3. چک کردن تجهیزات غواصی خود و بادی
 • تمرینات در آب :
 1. ورود به آب
 2. نکات مهم برای پایین رفتن
 3. غواصی عمیق تا ۳۰ متر
 4. تکنیک های استفاده از کامپیوتر غواصی
 5. ایستگاه ایمنی
 6. استفاده از DSMB
 7. خروج از آب
 • تمرینات پس از غواصی:
 1. باز کردن و جدا کردن تجهیزات
 2. مراقبت از تجهیزات غواصی
 3. دیبریفینگ
 4. تمرین گره ها و تکنیک های برش
 5. ثبت غوص در لاگ بوک
دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)
دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)

معرفی مدارک پایان دوره کلاس غواصی دو ستاره

مدرک دوره غواصی دو ستاره مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد.

مدرک دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)
مدرک دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)

مزایای مجتمع فنی تهران (نمایندگی میرداماد)

 • برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در ایران
 • ارائه گواهی پایان دوره از مجتمع فنی تهران به عنوان معتبرترین برند آموزشی کشور
 • ارائه گواهی پایان دوره از سازمان مدیریت و پژوهش استانداری تهران(کارکنان دولت)
 • حضور اساتید به نام و برجسته در این مرکز
 • دارای مشاوران مجرب و متخصص در حوزه آموزش
 • فضای آموزشی مجهز به جدید ترین فناوری روز دنیا
 • استفاده از متد آموزشی روز دنیا بر اساس آموزش عملی و شغل محور
 • داشتن بالاترین ابزار و تجهیزات شبکه و مجهز بودن تمام سیستم های کامپیوتری به آخرین امکانات
 • دارای ایزوی تخصصی آموزش IWA۲
 • دارای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۰۰۱۵ در خصوص کیفیت و خدمات به مشتریان

جوایز و گواهینامه های حرفه ای

 • دریافت جایزه “اصالت کیفیت و مشتری مداری” در سال ۹۴
 • دریافت گواهینامه “مدیریت تداوم کسب و کار” از TUV آلمان
 • دریافت تندیس “فناوری و مهارت” در همایش فناوری و مهارت
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر در جشنواره ستاره های برتر فناوری بعنوان “شخصیت محبوب”
 • انتخاب سازمان نمونه از طرف مجله سروش
‫5/5 ‫(1 نظر)
شرکت در دوره

15،000،000 تومان

دوره های مرتبط

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره غواصی دو ستاره(غواضی 2 ستاره)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *