Tag Archives: رهبران تحول گرا

ویژگی رهبران تحول گرا

ویژگی رهبران تحول گرا ویژگی رهبران تحول گرا: اهمیت و نقش رهبری در هر جامعه یا سازمانی به چشم میخورد چرا که تاثیر بسیار چشم گیری بر فرهنگ و رفتار مردم در یک جامعه خواهد داشت. به عبارتی برای تغییر باور، نگرش پیروان و ارزش ها، روابط رهبری بسیار تاثیر گذارخواهد بود. رهبران تحول گرا […]