آرشیو برچسب های: مهارت و توانایی های لازم برای تقویت انطباق پذیری

انطباق پذیری اجتماعی چیست؟

انطباق پذیری اجتماعی چیست؟ انطباق پذیری اجتماعی چیست؟ انطباق پذیری یک نوع مهارت است که در آن عملکرد یک فرد، سیستم، سازمان و … با تغییرات، سازگاری دارد. به طور کلی می توان گفت، مهارت انطباق پذیری یکی از عوامل پیشرفت در موقعیت اجتماعی یک فرد، سازمان و … می باشد. به عنوان مثال، در […]