طول دوره

تاریخ شروع دوره

1403/03/21

روز های برگزاری دوره

دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

13الی17

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/05/02
1403/04/17

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

18:30الی21
9الی13

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/04/24
1403/04/24

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

18:30الی16:00
9:00الی13:00

طول دوره

131

تاریخ شروع دوره

1403/03/27
1403/03/29
1403/04/17
1403/04/18
1403/04/23

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
شنبه-دوشنبه
شنبه-چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

16:00-18:30
9:00-13:00
18:00-21:00
9:00-13
17:30-21:00

طول دوره

63

تاریخ شروع دوره

1403/05/02
1403/04/17

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

18:30الی21
9الی13

طول دوره

30

تاریخ شروع دوره

1403/04/01

روز های برگزاری دوره

جمعه

ساعت های برگزاری دوره

14:30-18:30

طول دوره

48

تاریخ شروع دوره

1403/04/24
1403/04/24

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

16:00الی18:30
9الی13

طول دوره

68

تاریخ شروع دوره

1403/03/27
1403/03/29
1403/04/17
1403/04/18
1403/04/23

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
شنبه-دوشنبه
شنبه-چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

16:00-18:30
9:00-13:00
18:00-21:00
9:00-13:00
17:30-21:00