طول دوره

تاریخ شروع دوره

1403/04/22

روز های برگزاری دوره

جمعه

ساعت های برگزاری دوره

14:30الی19:30

طول دوره

تاریخ شروع دوره

1403/04/17

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

16الی18

طول دوره

6

تاریخ شروع دوره

1403/04/22

روز های برگزاری دوره

جمعه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 15:00

طول دوره

6

تاریخ شروع دوره

1403/04/21

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14:00 الی 20:00

طول دوره

60

تاریخ شروع دوره

1403/03/29
1403/04/10
1403/04/12

روز های برگزاری دوره

سه شنبه
یکشنبه
سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

9:30-13:30
16:00-20:00
17:30-20:30

طول دوره

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

تاریخ شروع دوره

روز های برگزاری دوره

ساعت های برگزاری دوره

طول دوره

60

تاریخ شروع دوره

1403/03/27
1403/03/25

روز های برگزاری دوره

یکشنبه_سه شنبه
جمعه

ساعت های برگزاری دوره

17:30الی 20:30
09:00 الی 14:00

طول دوره

21

تاریخ شروع دوره

1403/04/06
1403/05/01

روز های برگزاری دوره

چهارشنبه
دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

9:00-13:00
17:00-20:00

طول دوره

30

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

100

تاریخ شروع دوره

1403/03/25
1403/04/02
1403/05/10

روز های برگزاری دوره

جمعه
شنبه-جهارشنبه
چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

9:00-14:00
17:30-20:30
9:00-14:00

طول دوره

تاریخ شروع دوره

روز های برگزاری دوره

ساعت های برگزاری دوره

طول دوره

8

تاریخ شروع دوره

1403/04/06

روز های برگزاری دوره

چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 17:00

طول دوره

16

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

100

تاریخ شروع دوره

1403/04/18

روز های برگزاری دوره

دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:00 الی 21:00

طول دوره

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

30

تاریخ شروع دوره

1403/03/31

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

15الی19

طول دوره

120

تاریخ شروع دوره

1403/04/24

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

16الی21

طول دوره

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

34

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

78

تاریخ شروع دوره

1403/03/31

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:30 الی 21:00

طول دوره

50

تاریخ شروع دوره

1403/04/01

روز های برگزاری دوره

جمعه

ساعت های برگزاری دوره

08:30 الی 14:30

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/03/17

روز های برگزاری دوره

پنجشنیه

ساعت های برگزاری دوره

14:30 الی 20:30

طول دوره

40

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

تاریخ شروع دوره

1403/03/21

روز های برگزاری دوره

دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

13الی17

طول دوره

60

تاریخ شروع دوره

1403/04/18

روز های برگزاری دوره

دوشنبه و چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 14:00

طول دوره

35

تاریخ شروع دوره

1403/04/18

روز های برگزاری دوره

دوشنبه و چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 14:00

طول دوره

16

تاریخ شروع دوره

1403/04/12

روز های برگزاری دوره

یکشنبه و سشنبه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 13:00

طول دوره

56

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

42

تاریخ شروع دوره

شنبه

روز های برگزاری دوره

1403/03/27

ساعت های برگزاری دوره

17:30 الی 20:30

طول دوره

30

تاریخ شروع دوره

1403/03/20
1403/03/20

روز های برگزاری دوره

دوشنبه
دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

9:30-13:30
17:00-20:00

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/04/06

روز های برگزاری دوره

چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:30 الی 20:30

طول دوره

15

تاریخ شروع دوره

1403/04/18

روز های برگزاری دوره

دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

13 الی 17

طول دوره

50

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

100

تاریخ شروع دوره

1403/03/27

روز های برگزاری دوره

یکشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14 الی 17

طول دوره

31

تاریخ شروع دوره

1403/04/03
1403/04/04

روز های برگزاری دوره

یکشنبه
دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:30-20:30
10:00-13:00

طول دوره

35

تاریخ شروع دوره

1403/03/31

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14:30 الی 19:30

طول دوره

60

تاریخ شروع دوره

1403/04/07

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14:30 الی 20:30

طول دوره

36

تاریخ شروع دوره

1403/04/16

روز های برگزاری دوره

شنبه

ساعت های برگزاری دوره

10:30 الی 14:30

طول دوره

106

تاریخ شروع دوره

1403/03/24

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14:30الی 19:30

طول دوره

40

تاریخ شروع دوره

1403/04/18

روز های برگزاری دوره

دوشنبه_چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

10:30 الی 14:30

طول دوره

30

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

144

تاریخ شروع دوره

1403/05/07

روز های برگزاری دوره

یکشنبه_سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:00 الی 20:00

طول دوره

120

تاریخ شروع دوره

1403/04/03
1403/04/04
1403/04/13

روز های برگزاری دوره

یکشنبه
دوشنبه
چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:30-20:30
10:00-13:00
17:30-20:30

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/04/10

روز های برگزاری دوره

یکشنبه

ساعت های برگزاری دوره

10:30 الی 15:30

طول دوره

300

تاریخ شروع دوره

1403/03/31
1403/04/28

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه
پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

8:30 الی 14:30
14:30 الی 20:30

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/03/26

روز های برگزاری دوره

شنبه _چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

17 الی 20

طول دوره

40

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/04/24
1403/04/24

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

16:00-18:30
9:00-13:00