ثبت نام آنلاین

Showing 109–117 of 164 results

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 513000 تومان

سطح یک MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/08
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 570000 تومان

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/06
  98/06/03
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 925000 تومان

شناخت مواد و مصالح و متره برآورد

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1026000 تومان

طراحی آناتومی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/31
  98/06/05
  98/06/10
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 870000 تومان

طراحی دستی جواهرات

 • تاریخ شروع دوره: 98/07/03
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی لباس ۱ و طراحی کالکشن

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/03
  98/06/06
  98/05/30
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  چهارشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
  17:00 - 20:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1010000 تومان

طراحی لباس ۲ (استایلینگ)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/05
  98/06/07
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1080000 تومان