ثبت نام آنلاین

Showing 109–117 of 160 results

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۳

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/30
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی لباس ۱ و طراحی کالکشن

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/07
  98/02/25
  98/02/27
  98/03/04
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  چهارشنبه
  جمعه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1010000 تومان

طراحی لباس ۲ (استایلینگ)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/06
  98/03/07
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهار شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1080000 تومان

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/18
  98/02/26
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 138 ساعت
 • هزینه دوره: 2236000 تومان

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 64 ساعت
 • هزینه دوره: 740000 تومان

طراحی مولاژ و حجم سازی ۱

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/28
  98/02/28
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 780000 تومان

طراحی مولاژ و حجم سازی ۲

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/04
  98/03/10
  98/02/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  جمعه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  10:00 - 14:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 780000 تومان

طراحی و دوخت تخصصی مانتو

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/08
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان