ثبت نام آنلاین

Showing 109–117 of 162 results

طراحی دستی جواهرات

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/16
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۳

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/30
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی لباس ۱ و طراحی کالکشن

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/30
  97/11/25
  97/11/24
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  پنجشنبه
  دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 695000 تومان

طراحی لباس ۲ (استایلینگ)

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/29
  97/11/26
  97/11/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - دو شنبه
  جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 720000 تومان

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/04
  97/11/27
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 138 ساعت
 • هزینه دوره: 1720000 تومان

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/28
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 64 ساعت
 • هزینه دوره: 740000 تومان

طراحی مولاژ و حجم سازی ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/29
  97/12/02
 • روزهای برگزاری دوره: دو شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00-17:00
  14:00 - 18:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

طراحی مولاژ و حجم سازی ۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/27
  97/11/26
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 595000 تومان