ثبت نام آنلاین

Showing 154–162 of 164 results

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 475000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/06
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 340000 تومان

نرم افزار InDesign

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/19
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 490000 تومان

نرم افزار Lumion

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 450000 تومان

نرم‌افزار COMFAR III

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1060000 تومان

نقاشی روی پارچه

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 794000 تومان

هنر مفهومی ایده و سیستمهای فرآیند ۱(Concept studio/Idea and systems process1 )

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-12
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

هنر مفهومی خود، ویدئو آرت، فستیوال۱( ۱ Concept studio/self, Video art and festivals)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 11:30-14:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان