ثبت نام آنلاین

Showing 19–27 of 132 results

Configuring Advanced Windows Server 2012(I)

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/08
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 687000 تومان

Configuring Windows Server 2012 R2(70-410)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/25
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 678000 تومان

conversation ( C)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/21
  96/05/05
  96/05/10
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  پنجشنبه - جمعه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-13:00
  15:00 - 18:00
  17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1236000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/03
  96/05/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
  پنجشنبه , دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-13:00
  17:30 - 20:30 , 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1144000 تومان

conversation (B)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/07
  96/05/11
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
  دوشنبه-چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00-13:00
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1212000 تومان

Designing & Implementing a Server Infrastructure

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 21:00 - 18:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 349000 تومان

ETABS & SAFE I

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/06
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

Free Discussion

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/15
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 303000 تومان

Hack Pack(Security+,Linux+,CEH V9,PWK)

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/09
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 144 ساعت
 • هزینه دوره: 2916000 تومان