ثبت نام آنلاین

Showing 19–27 of 124 results

Configuring windows 8.1

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/31
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 596000 تومان

Configuring Windows Server 2012 R2(70-410)

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 678000 تومان

conversation ( C)

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه - جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15-18
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1236000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/09
  96/03/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00-13:00
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1144000 تومان

conversation (B)

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/10
  96/03/03
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
  دوشنبه-چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10-13
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1212000 تومان

Dynamic Web Site Makeover with PHP & MySQL

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 695000 تومان

ETABS & SAFE I

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/04
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

Free Discussion

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/04
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 303000 تومان

Hack Pack(Security+,Linux+,CEH V9,PWK)

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/01
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 144 ساعت
 • هزینه دوره: 2916000 تومان