ثبت نام آنلاین

Showing 19–27 of 164 results

LPIC-2

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

MCSA Pack2016

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 230 ساعت
 • هزینه دوره: 3300000 تومان

Microsoft Excel 2016Expert

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 250000 تومان

Microsoft Office Excel 2016

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه- سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

Microsoft office word 2016

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/18
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

MTCNA (Mikro Tik Certified Network Associate)

 • تاریخ شروع دوره: 20 الی 23 فروردین 98
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه الی جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 17:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

PHP & MYSQL Web Development

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1040000 تومان