ثبت نام آنلاین

Showing 19–27 of 151 results

Java EE 8 programming

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1100000 تومان

Java SE 8 Programming

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/09
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

LPIC-1

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:00 - 14:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 1150000 تومان

LPIC-2

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

MCSA Pack2016

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 230 ساعت
 • هزینه دوره: 3300000 تومان

Microsoft Excel 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/29
  97/09/01
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
  دوشنبه - پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

Microsoft Excel 2016Expert

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 250000 تومان

Microsoft office word 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/06
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان