ثبت نام آنلاین

Showing 19–27 of 167 results

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 270000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/16
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 270000 تومان

Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (II)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 500000 تومان

Configuring windows 8.1

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/16
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-21
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 542000 تومان

Configuring windows server 2012 R2(70-410)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/01
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-13
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 617000 تومان

Configuring windows server 2012 R2(70-410)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/29
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 617000 تومان

conversation ( C)

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1116000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/14
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/20
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-13
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان