ثبت نام آنلاین

Showing 19–27 of 122 results

Free Discussion

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 303000 تومان

Hack Pack(Security+,Linux+,CEH V9,PWK)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 144 ساعت
 • هزینه دوره: 2916000 تومان

ICDL 2016 level 2(Excel, Access, Power Point)

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/30
  96/09/08
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 63 ساعت
 • هزینه دوره: 326000 تومان

ICDL PACK

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/11
  96/09/07
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  9:00-13:00
 • طول دوره: 131 ساعت
 • هزینه دوره: 667000 تومان

IELTS Package

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/26
  96/08/24
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 4650000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 1584000 تومان

Ios 7 Programming Fundamentals

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 792000 تومان

Java EE 8 programming

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1000000 تومان

Java SE 8 Programming

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/21
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه - جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 682000 تومان