ثبت نام آنلاین

Showing 19–27 of 160 results

LPIC-1

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:00 - 14:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 1150000 تومان

LPIC-2

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

MCSA Pack2016

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 230 ساعت
 • هزینه دوره: 3300000 تومان

Microsoft Excel 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/23
  97/11/04
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
  8:00 - 14:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

Microsoft Excel 2016Expert

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/04
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 250000 تومان

Microsoft office word 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/01
  97/11/07
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:00 - 20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

PHP & MYSQL Web Development

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1040000 تومان