ثبت نام آنلاین

Showing 19–27 of 138 results

Ios 7 Programming Fundamentals

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 865000 تومان

Java EE 8 programming

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1100000 تومان

Java SE 8 Programming

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/04
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

LPIC-1

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:00 - 14:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 1150000 تومان

LPIC-2

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

Maya I,II,III

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 130 ساعت
 • هزینه دوره: 2120000 تومان

MCSA Pack2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 230 ساعت
 • هزینه دوره: 3300000 تومان

Microsoft Excel 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/03
  97/03/21
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
  18:00 - 21:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

Microsoft Excel 2016Expert

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/17
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 250000 تومان