ثبت نام آنلاین

Showing 19–27 of 164 results

Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/20
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

Ios 7 Programming Fundamentals

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 995000 تومان

Java EE 8 programming

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

Java SE 8 Programming

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/07
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

Laravel

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 1056000 تومان

LPIC-1

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 1250000 تومان

LPIC-2

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان

MCSA Pack2016

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/20
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 21:00
 • طول دوره: 230 ساعت
 • هزینه دوره: 3600000 تومان

Microsoft ASP.net MVC

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان