ثبت نام آنلاین

Showing 19–27 of 138 results

LPIC-2

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

MCSA Pack2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/01
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 230 ساعت
 • هزینه دوره: 3300000 تومان

Microsoft Excel 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/25
  97/06/21
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

Microsoft Excel 2016Expert

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 250000 تومان

Microsoft Office Access 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 245000 تومان

Microsoft office word 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/14
  97/06/11
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/15
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 830000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/19
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

PHP & MYSQL Web Development

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/02
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1040000 تومان