مالی و حسابداری

Showing 1–9 of 11 results

ترفندهای اکسل در حسابداری

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/23
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 535000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1275000 تومان

حسابداری کاربردی پیمانکاری(مقدماتی)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 585000 تومان

حسابداری مالی بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/18
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

حسابداری مالی خدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00-20:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 845000 تومان

حسابداری مکانیزه

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/02
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 375000 تومان

حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1100000 تومان

حسابداری ویژه بازار کار

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 180 ساعت
 • هزینه دوره: 2870000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 8 ساعت
 • هزینه دوره: 140000 تومان