مالی و حسابداری

Showing 1–9 of 10 results

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/15
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 20:00
 • طول دوره: 16 ساعت
 • هزینه دوره: 180000 تومان

ترفندهای اکسل در حسابداری

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/19
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-11:00
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 488000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1160000 تومان

حسابداری صنعتی ۱

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-18:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 773000 تومان

حسابداری مالی بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/28
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30-17:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 525000 تومان

حسابداری مالی خدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/25
  96/03/19
  96/04/10
  96/03/20
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  جمعه
  شنبه - دوشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
  9:00 - 14:00
  14:00 - 17:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 735000 تومان

حسابداری مکانیزه

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/19
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 327000 تومان

حسابداری ویژه بازار کار

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/20
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30-17:30
 • طول دوره: 180 ساعت
 • هزینه دوره: 2747000 تومان

کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/25
  96/03/19
  96/04/10
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  جمعه
  شنبه - دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
  9:00 - 14:00
  14:00 - 17:00
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2097000 تومان