مالی و حسابداری

Showing 1–9 of 11 results

ترفندهای اکسل در حسابداری

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 535000 تومان

تهیه و تنظیم صورتهای مالی

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/03
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 870000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/02
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1275000 تومان

حسابداری مالی بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/28
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/28
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 740000 تومان

حسابداری مالی خدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/02
  97/11/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 845000 تومان

حسابداری مکانیزه

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/27
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 375000 تومان

حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1100000 تومان

حسابداری ویژه بازار کار

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/02
  97/11/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 180 ساعت
 • هزینه دوره: 3100000 تومان