مالی و حسابداری

Showing all 9 results

ترفندهای اکسل در حسابداری

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00-20:00
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 535000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/30
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1275000 تومان

حسابداری مالی بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/11
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

حسابداری مالی خدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/19
  97/04/01
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 845000 تومان

حسابداری مکانیزه

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/06
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 375000 تومان

حسابداری مکانیزه با نرم افزارها (هلو, سپیدار سیستم و اکسل )

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1100000 تومان

حسابداری ویژه بازار کار

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/19
  97/04/01
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 180 ساعت
 • هزینه دوره: 2870000 تومان

مجموعه قوانین مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 860000 تومان

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/11
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 340000 تومان