مالی و حسابداری

Showing 1–9 of 10 results

آموزش حسابداری مالی بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/26
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 780000 تومان

آموزش حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 962000 تومان

آموزش حسابداری مکانیزه

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 487000 تومان

ترفند اکسل در حسابداری

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 588000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1657000 تومان

حسابداری مالی خدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 970000 تومان

حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1430000 تومان

حسابداری ویژه بازار کار

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 180 ساعت
 • هزینه دوره: 3720000 تومان

مجموعه قوانین مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1118000 تومان