نمایش 10 نتیحه

 • تاریخ شروع دوره : 98/10/06
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  780،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  962،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/30
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 19:00
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  487،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/07
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 25 ساعت
 • هزینه دوره :
  588،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،657،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/09
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  970،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/07
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،430،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/09
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،720،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،118،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 10 ساعت
 • هزینه دوره :
  374،000 تومان