مالی و حسابداری

Showing all 9 results

ترفندهای اکسل در حسابداری

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/30
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00-20:00
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 488000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1160000 تومان

حسابداری صنعتی ۱

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-18:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 773000 تومان

حسابداری مالی بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/16
  97/02/15
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 13:30
  17:00 - 20:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 525000 تومان

حسابداری مالی خدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/24
  97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  14:00 - 19:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 735000 تومان

حسابداری مکانیزه

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 327000 تومان

حسابداری مکانیزه با نرم افزارها (هلو, سپیدار سیستم و اکسل )

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1000000 تومان

حسابداری ویژه بازار کار

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/24
  97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  14:00 - 19:00
 • طول دوره: 180 ساعت
 • هزینه دوره: 2610000 تومان

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 295000 تومان