مالی و حسابداری

Showing 1–9 of 23 results

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/17
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 16 ساعت
 • هزینه دوره: 150000 تومان

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/19
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-12:30
 • طول دوره: 16 ساعت
 • هزینه دوره: 150000 تومان

ترفندهای اکسل در حسابداری

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/01
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-11
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 400000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/19
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-12:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1000000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/17
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1000000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/14
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1000000 تومان

حسابداری صنعتی ۱

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/15
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-18
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 650000 تومان

حسابداری مالی بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 420000 تومان

حسابداری مالی خدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/16
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان