مهندسی شخصیت

Showing all 5 results

پکیج مدیریت ذهن موفق

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/13
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 2370000 تومان

تیپ های شخصیتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27و97/11/04
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 320000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/13
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

مدیریت ذهن ۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/11
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان

مدیریت ذهن ۳

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان