فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 18 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/07
  96/05/15
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1031250 تومان

Adobe Illustrator CS4

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/13
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 13:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 569250 تومان

Catia I

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/13
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 75 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

ETABS & SAFE I

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/06
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 734400 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو شهریور
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 838200 تومان

Photoshop & Illustrator CS4

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 1050000 تومان

Solidworks I

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/13
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 602700 تومان

آموزش V-RAY

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/01
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان