فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 26 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/26
 • روزهای برگزاری دوره: دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 21:00
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1185000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
  رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/16
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/08
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 980000 تومان

آموزش V-RAY

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/14
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 695000 تومان

اتوکد دوبعدی

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 685000 تومان

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/23
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 710000 تومان

پکیج تحلیل آماری با نرم افزارspss

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/12
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 63 ساعت
 • هزینه دوره: 930000 تومان