فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 27 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/08
  97/04/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1185000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/20
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 510000 تومان

Maya I,II,III

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 130 ساعت
 • هزینه دوره: 2120000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 830000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

spss I,II

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 69 ساعت
 • هزینه دوره: 930000 تومان

آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 980000 تومان

آموزش V-RAY

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/09
  97/03/06
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 695000 تومان

اتوکد دوبعدی

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/03
  97/03/24
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 685000 تومان