فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 24 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/14
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1245000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/24
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 1030000 تومان

آموزش V-RAY

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/12
  97/12/06
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  15:00 - 21:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 730000 تومان

اتوکد دوبعدی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/23
  97/11/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 12:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 685000 تومان

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/11
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 560000 تومان

پکیج تحلیل آماری با نرم افزارspss

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 63 ساعت
 • هزینه دوره: 930000 تومان