فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 19 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/06
  96/09/09
  96/08/24
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  پنجشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/23
  96/09/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 13:00
  14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 432000 تومان

Catia I

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/10
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 75 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

ETABS & SAFE I

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 734400 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو دی ماه
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 838200 تومان

Solidworks I

 • تاریخ شروع دوره: رزرو آذرماه
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 602700 تومان

آموزش V-RAY

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

اتوکد دوبعدی

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان