فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 24 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/11
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

ABAQUS I

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 510000 تومان

Adobe Illustrator CS4

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 494500 تومان

Adobe InDesign

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

Catia I

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 75 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

ETABS & SAFE I

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه - جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-18:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 612000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو اردیبهشت
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 698500 تومان