علوم فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 23 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/26
  98/04/27
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1245000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/23
  98/04/13
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

آموزش V-RAY

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 730000 تومان

اتوکد دوبعدی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/07
  98/05/02
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 822000 تومان

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 672000 تومان

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS – سطح یک و سطح دو

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 1240000 تومان

دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/20
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 860000 تومان