فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 19 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/27
  96/02/11
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1031250 تومان

ABAQUS I

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 612000 تومان

Adobe Illustrator CS4

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 569250 تومان

Adobe InDesign

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 632500 تومان

Catia I

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 75 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

ETABS & SAFE I

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 734400 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو اردیبهشت
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 838200 تومان

Photoshop & Illustrator CS4

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/29
  96/01/31
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 1050000 تومان