فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 20 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: رزرو فروردین
 • روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 432000 تومان

Catia I

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/07
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/06
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 8:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

Solidworks I

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

spss I,II

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/31
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 69 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

آموزش V-RAY

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/20
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 632000 تومان

اتوکد دوبعدی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/26
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 573000 تومان