نمایش 1–12 از 23 نتیجه

علوم فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/07
  1401/03/30
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
  09:00-14:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/22
  1401/04/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00- 20:30
  08:30-14:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۶۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/09
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۷۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/30
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۱۱،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/16
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00-21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/20
  1401/03/19
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
  14:30-19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۸۴،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/05/07
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-14:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00-20:30
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/05
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00-21:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/13
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان