نمایش 1–12 از 23 نتیجه

علوم فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/19
  1400/07/26
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  9الی15
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،123،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/30
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30الی14:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،760،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  935،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/03
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  772،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،410،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/27
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/20
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/09/11
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : دوره بصورت آنلاین برگزار می شود
 • روزهای برگزاری دوره : دوره بصورت آنلاین برگزار می شود
 • ساعات برگزاری دوره : دوره بصورت آنلاین برگزار می شود
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان