نمایش 1–12 از 18 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1403/03/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۳۴۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/14
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۴۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/27
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/06
  1403/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00الی 14:00
  9:00 الی13:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 56 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/20
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 19:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/30
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 19:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

آموزش نرم افزار Arc GIS جی آی اس سطح۱

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/06
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی 19:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

آموزش نرم افزار Arc GIS جی آی اس سطح۲

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 25 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/10
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 الی21
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان