نمایش 1–12 از 23 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/08
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،478،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/16
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،410،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  748،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/10/29
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  572،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  700،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/23
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،210،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/02
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/23
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/02
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،550،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،100،000 تومان