نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/11
  1400/02/15
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  570،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/22
  1400/01/23
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/27
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  360،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/23
  1400/01/22
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،152،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/27
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 15 ساعت
 • هزینه دوره :
  220،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/06
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  636،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/11
  1400/02/15
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  343،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/06
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  343،000 تومان