نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/11
  99/11/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  475،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/10/24
  99/11/06
  99/11/30
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  16:00 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/16
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/06
  99/10/24
  99/11/30
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  زوج
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:30
  9:00 - 13:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  960،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/03
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 15 ساعت
 • هزینه دوره :
  182،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/10/25
  99/11/11
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  530،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/23
  99/11/25
  99/11/11
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  زوج
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
  9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  286،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/10/25
  99/11/11
  99/11/11
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  زوج
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
  9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  286،000 تومان