نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/02
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی 13:00
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۰۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/17
  1401/11/24
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 13:00
  16:00 الی 21:00
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/28
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/17
  1401/11/24
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی13:00
  16:00الی 21:00
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۳۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/30
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 الی17:00
 • طول دوره : 15 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳۳۶،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/03
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی13:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/02
  1402/01/15
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی13:00
  16:00 الی18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/03
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی13:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷۵۰،۰۰۰ تومان