لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

ICDL

تاریخ شروع : 1403/05/02
1403/04/17
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 18:30الی21
9الی13

2،500،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/03/
1403/03/29
1403/04/17
1403/04/18
1403/04/23
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
شنبه-دوشنبه
شنبه-چهارشنبه
ساعات برگزاری : 16الی18:30
9الی13
18الی21
9الی13
17:30 الی21:00

2،800،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/01
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 14:30 الی 18:30

2،500،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/03
1403/03/29
1403/04/17
1403/04/18
1403/04/23
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
شنبه-دوشنبه
شنبه-چهارشنبه
ساعات برگزاری : 16الی18:30
9الی13
18الی21
9الی13
17:30 الی 21:00

4،600،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/18
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 13 الی 17

600،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/24
1403/04/24
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 16:00-18:30
9:00-13

2،600،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/02
1403/04/17
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 18:30الی21
9الی13

1،550،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/24
1403/04/24
روز های برگزاری : یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه
ساعات برگزاری : 16:00-18:30
9:00-13:00

1،200،000 تومان