مشاهده همه 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/30
  1400/08/10
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
  9الی13
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  570،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/22
  1400/08/23
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9 الی 13
  12 الی 17
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  360،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/22
  1400/08/23
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9 الی 13
  12 الی17
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،152،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/17
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 12الی16
 • طول دوره : 15 ساعت
 • هزینه دوره :
  220،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/26
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  636،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/10
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  343،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/26
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  343،000 تومان