نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/23
  99/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  475،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/23
  99/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  960،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/11
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 15 ساعت
 • هزینه دوره :
  182،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  530،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  286،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  286،000 تومان