مشاهده همه 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/08/26
  1401/08/08
  1401/08/15
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13-16:30
  9-13
  13-17
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۰۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
  1401/07/23
  1401/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  زوج
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
  09:00الی13:00
  18:30-21
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:30الی18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
  1401/07/23
  1401/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  زوج
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
  09:00الی13:00
  18:30-21
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۳۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13-17
 • طول دوره : 15 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳۳۶،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/17
  1401/07/17
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-13
  13-17
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/08/26
  1401/08/08
  1401/08/15
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13-16:30
  9-13
  13-17
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/17
  1401/07/17
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-13
  13-17
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷۵۰،۰۰۰ تومان