در حال نمایش 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00الی18:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/28
  1402/12/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه -سه شنبه
  یکشنبه -سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18:30الی 21
  16:30الی20:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 18:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/28
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18:30 الی 21:00
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۸۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/07
  1402/12/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13 الی 16
  10الی 13
 • طول دوره : 15 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵۴۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/11/28
  1402/12/19
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه -چهارشنبه
  شنبه_دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  09:00 الی13:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00الی18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/11/28
  1402/12/19
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه -چهارشنبه
  شنبه_دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  09:00 الی13:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹۰۰،۰۰۰ تومان