مشاهده همه 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-17:00
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷۲۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/18
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-13:00
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/06
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/18
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-13:00
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۳۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/19
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-17:00
 • طول دوره : 15 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/03
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-17:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸۳۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-17:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/01
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-17:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵۰۰،۰۰۰ تومان